SELBU HUSFLIDSCENTRAL

Hjertevotten · mønster

Sale price Price 100,00 kr Regular price Unit price  per 

Tax included.

MØNSTER · HJERTEVOTTEN (I SOLIDARITET MED UKRAINA, KVINNER OG BARN PÅ FLUKT)

Mønsteret inneholder alle tre variantene.

Ni hjerter stråler fra solen og skinner gjennom mørket. De øyner håp og bader deg i glede. For å kunne beseire onde krefter trenger vi å kjenne lyset i mørket, vi har lagd denne votten som et symbol på håpet og for å minne oss om at strålene fra solen varmer selv den kaldeste dag og trenger inn i de minste rom. Votten er lagd til støtte for Ukraina og bærer det Ukrainske flaggets farger, blått og gult. Fargene forteller den om den blå himmelen og de gule kornåkrene og sender bud om fred og velstand. 

Ukrainas kulturarv spenner fra de gamle bøkeskogene nord til den antikke byen Chersonesus på Krim-halvøyen, til de karpatiske trekirkene, og gamlebyen i Lviv. Den favner keramikk, sanger og Örnek - et ukrainsk system av symboler og deres betydninger. Vi trykker det gode til hjertet og strekker ut hånden fra Selbu til verden. 

10% av salget av denne votten går til ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse) en norsk organisasjon som jobber med å bistå personer som er utsatt for menneskehandel. Mer enn 2 millioner menneskene har flyktet fra krigen i Ukraina så langt, ifølge tall fra FN og de fleste er kvinner og barn. FN og flere hjelpeorganisasjoner advarer om at kvinner og jenter løper en økt risiko for å bli utsatt for seksualisert vold og fysiske overgrep mens de er på flukt. ROSA administrerer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel. Hjelpetelefonen er døgnåpen og man kan ringe for å få hjelp og veiledning. Hjelpetelefonen rettes mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel. Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

 

  ·

 NB! The description is ONLY in Norwegian!

PATTERN · HEARTMITTEN (IN SOLIDARITY WITH UKRAINE, WOMEN AND CHILDREN REFUGEES) 

The knit kit contains all three patterns. 

Nine hearts beam from the sun and shine through the darkness. They carry hope and bathe you in joy. In order to defeat evil forces we need to feel the light come through the dark, we have made this mitten as a symbol of hope and to remind us that the rays of the sun warm even the coldest day and shine into the smallest space. The mitten is made in support of Ukraine and carry the colours of the Ukrainian flag, blue and yellow. The colours carry the blue sky and the yellow fields of wheat and are messengers of peace and prosperity.

Ukraine's cultural heritage ranges from the ancient beech forests up north to the ancient city of Tauric Chersonese located on the Heraclean Peninsula in south-west Crimea, to the The Wooden Tserkvas, and the old town of Lviv. It embraces ceramics, songs and Örnek - a Ukrainian system of symbols and their meanings. We press the good to heart and extend our hand from Selbu to the world.

The profit from the sale of this mitten goes to ROSA a Norwegian organisation that works to assist people who are victims of human trafficking. More than 2 million people have fled the war in Ukraine so far, according to UN figures and most are women and children.

The UN and several aid organisations warn that women and girls are at increased risk of being exposed to sexual violence and physical abuse as refugees. ROSA administers the national helpline against human trafficking. The helpline is open 24 hours a day and you can call for help and guidance. The helpline is aimed at victims of all forms of exploitation for human trafficking. National helpline against human trafficking: (+47) 22 33 11 60