Selbu Husflidscentral

Selbu Husflidscentral er dedikert til bevaring og formidling av lokalt håndverk, kunnskap og tradisjoner med et spesielt fokus på to-tråds strikkinga i Selbu. Vi er opptatt av å støtte lokal tilvirkning fra bonde til håndverker, kortreiste materialer og bærekraftig produksjon. Vi arbeider for å løfte en levende og inkluderende kulturarv inn i fremtiden.

Selbu Husflidscentral holder til på Selbu Bygdemuseum I Selbu sentrum.

Les om oss på visit norway — Selbu Husflidscentral & Selbu Bygdemuseum og Norway's most famous mittens 

 

Ny husflid i original drakt

Mange Selbygger kjente det stakk i hjertet da Selbu Husflid la ned driften høsten 2019. Det betydde ikke bare slutten for en lokal garnbutikk- med den stoppet også mottaket og salget av de folkekjære selbuvottene. Selbustrikkinga spenner seg over hundre år tilbake i tid og er i dag er en av de sterkeste identitetsmarkørene for bygda, at Selbu skulle stå uten en husflid og formidler av ’to-tråd bindinga’ var rett og slett utenkelig. 

Som følge av denne uvirkelige situasjonen, ble Selbu Husflidscentral stiftet - det nye firmaet med det ærverdige navnet ’gjenoppsto’ på kjøkkenet i de gamle prestegårdslåna på Selbu Bygdemuseum. Her befinner vi oss i godt selskap sammen med den vakre strikkeutstillingen i museets andre etasje hvor du finner noen av de eldste og vakreste vottene som noen gang har blitt strikket i Selbu, fra fargerike dåpsvotter, staselige brudgoms votter og flotte skistrømper.

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var mønstrene både rikere og mer komplekse enn de mønstrene vi ser mest av i dag. Dette henger sammen med blant annet et økende ønske om større produksjon på 80-tallet og dermed en gradvis overgang til tykkere garn. En ny start gir oss derfor nå en gylden mulighet til å på nytt ta tak i historien, den enorme mønsterrikdommen og mangfoldet some er blitt til gjennom generasjoner av dyktige og oppfinnsomme strikkere i Selbu.

Skartrollet og spyttklysa kan derfor begge puste lettet ut over at Selbu Husflidscentral har kommet på banen, disse to raritetene er nemlig begge blant de godt innarbeidede mønstrene du finner igjen på ekte selbuvotter. For det er i mønster variasjonene at historien ligger. Gjennom arbeidet med den flotte boka «Selbuvotter» har kunstneren og forfatteren Anne Bårdsgård registrert over 500 forskjellige mønstre til stor begeistring og minst like stor forundring hos oss i Selbu som utenfor bygdas grenser.

Boken har gjort en stor del av denne historien tilgjengelig, samtidig som den er full av mønster strikkere kan komponere egne selbuvotter ut i fra. Dette er helt uvurderlig materiale i en tid der rekruttering til håndverk omtrent er ikke-eksisterende, antallet garvede selbustrikkere går ned år for år, og barn ikke lengre lærer håndverket av sine foreldre. Skal vi ta vare på denne kulturarven må vi gi det den verdien og plassen det fortjener. På sikt ønsker vi derfor å arbeide mot etablering av et håndverkssenter der fokus vil være formidling, utveksling og opplæring av selbustrikkinga samtidig som vi ønsker å løfte frem nyskapning og kreativitet som en del av selve grunnstammen for håndverket.

Vi oppmuntrer nå strikkerne til å ta frem de gamle ’rosbøkene’ sine og til å strikke av ulike typer garn. Dette har ført til at vi per i dag har votter strikket av både vottgarnet, gammelserie fra Rauma og garn fra Selbu Spinneri.

Masseproduksjon er ikke en bærekraftig retning for å ta vare på verken natur, mennesker eller håndverk, og vi bestemte oss derfor tidlig for å gi strikkerne bedre betalt. I 2007 var 80 personer knyttet til Husfliden i Selbu, i dag er det igjen knapt 40. Vi må tenke bevaring, formidling og nyskapning I sammenheng for å løfte frem, ta vare på og sikre kunnskapen som kommer med den immaterielle kulturarven også i fremtiden. Vi har derfor begynt arbeidet med en søknad om å få selbustrikkinga innlemmet på UNESCO sine nasjonale og deretter internasjonale lister for immateriell kulturarv. Vårt håp er at en slik innlemmelse vil gi håndverket et fortjent løft samtidig som det bidrar til at vi beholder det riktige fokuset for bevaring av selbustrikkinga – både som generasjonsbygger, kunnskapsbank, hjernetrim og psykisk helse.

 

Tradisjonelt håndverk er avansert teknologi i ordets rette forstand, et verktøy som gir oss en dypere forståelse av vår egen identitet og tilknytning til plass, der grunnlaget for overføring av kunnskap knytter generasjoner tettere sammen og genererer et fundament for bred innsikt og forståelse basert på hundrevis av år med prøving og feiling. Håndverk er øvelse gjør mester, det er taktil og kreativ problemløsning, det er kunnskap om og håndtering av verktøy som gir deg evnen til å trimme både hjerne og muskelminnet livet ut, et forbilde for hvordan vi kan lære av og ta vare på våre omgivelser og vår egen psykiske helse. Legger grunnlag for å skape en iboende forståelse og kunnskap om materialer, opprinnelse, masse, styrke, fleksibilitet, termologiske egenskaper og ikke minst muligheter. Fra saueullas imponerende fleksibilitet, evne til å tilpasse seg, regulere og holde temperaturer, dens brannhemmende og selvrensende egenskaper, evnen til å ta opp farge, til å tvinnes, veves og kammes. Håndverk rommer mer enn vi hadde ant og vi gleder oss over fortsettelsen.

Vi lener oss tilbake med kaffe og strikkepinner i stua, hilser til vaffelsteking på tunet, hesteskyss i julestria og ull på kjøkkenet. Hos Selbu Husflidscentral vil du finne garn og lokalt håndverk, stasvotter bak disken og bruksvotter ved komfyren.  Sammen med granbar, elg, kaffebønner, appelsiner og bukkehorn gleder vi oss til de neste hundre årene med Selbustrikking og håndverk og håper vi ser deg på kjøkkenet, Velkommen!

 

Bilder: Fredrik Ahlsen - Visit Norway

 

Selbu Husflidscentral is dedicated to preserve and share knowledge and traditions of local crafts, with a special focus on the two-thread knitting tradition in Selbu. We are committed to support local makers from farmer to craftsman, sustainable materials and production. We work to bring a vibrant and inclusive cultural heritage into the future.

Selbu Husflidscentral is located at Selbu Bygdemuseum in the center of Selbu.

Read more about us here — Selbu Husflidscentral & Selbu Bygdemuseum og Norway's most famous mittens 

 

 

New beginning for the original central

 

Many people in Selbu felt it deep in their hearts when Selbu Husflid closed their doors in the autumn of 2019. It did not only mean the end of a local yarn shop - it also meant the end of the delivery and sale of the popular Selbu mittens, a tradition synonym with Selbu spanning over one hundred years and known far beyond the borders of the commune. That Selbu should be without a place to ensure the vitality of its unique cultural heritage was simply unimaginable, and that was the beginning for the ‘old’ new Selbu Husflidscentral. The name is deeply rooted in the history of the knitting tradition, as it was the name of the first place founded to focus on the delivery and control of Selbu mittens. The central was given new life in 2019 and started in Fberuary 2020 in the kitchen of the old rectory in Selbu that also houses Selbu folk museum. The store is in good company with a beautiful knitting exhibition housing some of the oldest and most beautiful mittens that have ever been knitted in Selbu, from colorful christening mittens, stately groom's mittens to beautiful ski socks.

 

In the late 1800s and early 1900s, the quality of the wool and the techniques made better mittens and the patterns were both more varied and more complex than the patterns we have become used to seeing today. This is in part because of a growing demand and wish to sell more that came about in the 1980’s leading to requirements for larger production from each individual knitter and thus a gradual transition to thicker, cheaper yarn and a focus on memorizing one or two patterns. A new start has therefore been a golden opportunity for us to dig back into history and rediscover the materials and patterns at the source of this tradition. To learn and slowly bring back the richness and quality that it once had in pattern, techniques and material that has been fostered by ingenious and inventive knitters in Selbu through generations is to be on a continous discovery, there is so much!

 

We have started to collaborate with Selbu Spinneri and to learn from and develop together with such a knowledgeable team of dedicated people whose steady focus has always been local, sustainable production is extraordinary, both for us and for the Selbu knitting tradition. 

Woman wearing selbumittens holding two balls of yarn

It is in the variations and the diversity of a tradition that the stories can be found and history written. The woodlouse and the spider can therefor breathe a sigh of relief, as these two curiosities are both among the well-established patterns you find on real Selbu mittens. Through the work with the beautiful book «Selbuvotter», the artist and author Anne Bårdsgård has registered over 500 different patterns to great excitement and just as much astonishment in Selbu as outside. Proven to have become an invaluable account of the Selbu knitting tradition with its thorough and in depth content at a time when recruitment for crafts has been very low for many years, the number of seasoned knitters is declining every year and children no longer learn crafts from their parents or grandparents. If we are to take care of crafts, we must give it the value and space it deserves and regain the focus on the balance between sharing and exchange, creativity and innovation, history and care – elements at the very core of this tradition that has made it what it has become today. One of our goals is therefor to work towards establishing a center with these values at center stage. 

We have started to encourage our knitters to take out their old 'rose books' and to knit from different types of yarn. This has led to an array of both new and old mittens, discoveries and renewed joy that in turn has inspired new creations, such as the mitten for the International Women’s Day 2021. Mass production is not a sustainable direction for nature, crafts or people.

In 2007, about 80 people were associated with Husfliden in Selbu, today there are barely 40. We have a responsibility to learn from our heritage and to bring it with us into the future. Our hope is that a combination of efforts towards both preservation and innovation will ensure the survival and development of craft in the future. We have therefor started to work towards an application for the registration in UNESCO’s national and thereafter international lists for intangible cultural heritage. We believe that they lift the importance and relevance of cultural heritage, but that such work also provides us with the right focus and heart to take care of the Selbu knitting tradition.

 

Crafts are advanced technology in the right meaning of the word. A tool that provide us with a deeper understanding of identity and place, where the foundation for exchange is also bringing generations closer together based on hundreds of years of trying and failing. It is both mental and physical. Crafts are practice makes perfect, but practice is also a source for insight and understanding giving you tools to produce or innovate lasting a lifetime. A tool that if you keep at it will provide depth, innate wisdom carried by the flexibility of wool in your hands, to its insulating, fire proof and self-cleansing properties all inside a natural, sustainable framework.

 

From needles and laughter while learning to knit, to sleighs in winter, turned trees and mittens in the kitchen. At Selbu Husflidscentral you will find yarn and local crafts, mittens for every occasion and a challenge to go with it, mittens that are ready for a hike to mittens you wear for you best friend’s wedding. Together with spruce needles, moose, coffee beans, oranges and buckhorn roses, we look forward to the next hundred years of Selbu knitting and hope to see you in the kitchen, welcome!

Photographs: Fredrik Ahlsen - Visit Norway